Baltijas Apgabala šķīrējtiesas REGLAMENTA PIELIKUMS

Prasības summa Tiesvedības maksa Viena šķīrējtiesneša honorārs
Izskatot lietu rakstveida procesā Izskatot lietu mutvārdu procesā
Līdz 1000 EUR EUR 400 EUR 100 EUR 150
No 1001 EUR līdz 7000 EUR EUR 700 EUR 100 EUR 150
No 7001 EUR līdz 40000 EUR EUR 1200 EUR 100 EUR 150
No 40001 EUR līdz 140000 EUR EUR 1400 EUR 100 EUR 150
No 140001 EUR līdz 700000 EUR EUR 1900 EUR 200 EUR 300
Virs 700001 EUR EUR 3800 EUR 300 EUR 450
Nemantiskas prasības EUR 350 EUR 100 EUR 150

 1. Maksa veicama biedrības Arbitrs kontā AS Citadele bankā.
  Konts: LV16PARX0016641530001
 2. Ja lieta tiek skatīta mutvārdu procesā, šķīrējtiesneša honorārs tiek rēķināts par vienu šķīrējtiesas sēdi. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas lieta tiktu skatīta mutvārdu procesā, nepieciešamības gadījumā ir jāpiemaksā trūkstošā šķīrējtiesneša honorārs vai honorāra daļa.
 3. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāsamaksā atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 100,00 apmērā par katru šķīrējtiesas sēdes protokolēšanu.
 4. Atlīdzību par tulka vai eksperta pakalpojumiem nosaka šķīrējtiesa.
 5. Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Veicot aprēķinus ir uzskatāms, ka ceļa izdevumi sastāda EUR 2,00 apmērā par kilometru, savukārt uzturēšanās izdevumi EUR 100,00 apmērā dienā.
 6. Atlīdzība par lietas materiālu kopēšanu ir EUR 1,00 par lappusi.
 7. Ja puse vēlas, lai šķīrējtiesneša paraksts būtu apstiprināts notariāli, tai iesniedzot attiecīgu rakstveida pieteikumu, jāsamaksā EUR 70,00.
 8. Iesniedzot pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu, jāsamaksā EUR 300,00.
 9. Ja PUSE lūgusi izsūtīt lietas materiālu kopijas, tai jāapmaksā pasta izdevumi EUR 5,00 apmērā.
 10. Visi veicamie maksājumi ir norādīti bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
 11. Šīs izmaiņas stājās spēkā ar 2015.gada 16.jūlijs.
Jelgava, 2023.gada 22. marts

ŠĶĪRĒJTIESAS dibinātāja
biedrība "Arbitrs"

Uz sākumu